Passivhus

Passivhus 

Vad är ett passivhus?

Med passivhus menas hus som är verifierade enligt en antagen standard, upprättad av The Passive Institute i Darmstadt, Tyskland.

Husen är välisolerade och täta och till stor del värms de upp av den energi som alstras i byggnaden, av människor och teknik. Fönster och dörrar måste även de vara av bra kvalitet och ha lågt U-värde (isolerförmåga).

Eftersom husen är tätare än normalt är det viktigt att ha en ventilation som säkerställer ett bra inomhusklimat. Detta kan till och med vara till fördel för allergiker. Inomhusklimatet kontrolleras via en så kallad FTX-ventilation. Med denna tas energin som finns i huset tillvara och används till att värma upp inkommande luft innan den sprids i bostaden.

Kraven som ställs på passivhus innebär bland annat att byggnaden inte får ha ett större energibehov för värme och tappvarmvatten än 15 kWh/kvm/år. Jämför detta med det svenska Boverkets byggregler för fjärrvärme/biobränsle (110) och eluppvärmning (55).

Ett passivhus innebär en lite större investering jämfört med traditionell byggnation, vanligtvis runt 3-5%. Trots den större investeringen är den totala kostnaden densamma eftersom energiförbrukningen hos ett passivhus är väsentligt lägre. Skillnaden kan vara så stor som 60-80%.Fakta passivhus

Ett passivhus är ett hus som uppfyller vissa energibesparande kriterier. Ett klimatskal (tät bygg-konstruktion) minimerar värme-förluster och ventilationen tillvaratar värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol.